Privacy Policy AVG Verhuur AZ Autoverhuur

Privacy Policy

AZ Autoverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AZ Autoverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AZ Autoverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AZ Autoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AZ Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door AZ Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door AZ Autoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AZ Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AZ Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door AZ Autoverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AZ Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AZ Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

ELENA
Dit is het Autoverhuur Waarschuwing Systeem waarvoor zowel BOVAG (namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik) als AZ Autoverhuur verantwoordelijk zijn. De in Elena in te voeren (persoons-)gegevens worden verkregen bij het aangaan van het huurcontract.

Het gaat om het tegengaan van criminaliteit en het tegen gaan van schade aan (werknemers van)

AZ Autoverhuur als gerechtvaardigde belangen van MSB Autoverhuur B.V. (ho AZ Autoverhuur).

Gegevens van huurders worden in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig. Daarnaast volgt opname: bij het plegen van strafbare feiten met het huurvoertuig/ bij buitengebruikstelling huurvoertuig/ bij het niet betalen opgelopen bekeuring en niet-betalen reparatiekosten/ bij het opzettelijke (WA-)schade toebrengen aan het huurvoertuig/ bij het meer dan 48 uur te laat terugbrengen van het voertuig (zonder overmacht huurder)/ als het huurvoertuig zich op het afgesproken moment van inleveren verder dan 400 km van de plaats waar het voertuig ingeleverd moet worden bevindt (zonder overmacht van de huurder)/ bij buitensporig gewelddadig gedrag van de huurder jegens medewerkers van (organisatie) aangesloten of waarbij schade hoger dan € 50,- aan bedrijfspand of bedrijfsmiddelen van (organisatie) ontstaat/ bij het opgeven van een valse identiteit/ bij het opgeven van een vals adres.

Indien de huurder een privépersoon is, kunnen in ELENA ten hoogste de volgende persoonsgegevens (als beschikbaar) worden vermeld:

 1. Naam; 2. Adres; 3. Woonplaats; 4. Rijbewijsnummer; 5. Reden van registratie; 6. Geboortedatum; 7. Telefoonnummers; 8. Voertuiggegevens (alleen in geval van verduistering van het voertuig); 9. Land; 10. Geslacht; 11. E-mail adres; 12. KvK-nummer indien het een zakelijke klant betreft. In voorkomend geval eveneens (naam, geboortedatum, documentnummer) van een tweede identiteitsbewijs (zoals paspoort, ID kaart).De gegevens van de Elena registratie worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk met een maximum van vijf jaar.

DOORGIFTE AAN DEURWAARDER
De persoonsgegevens kunnen wegens het gerechtvaardigde belang van de verhuurder tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AZ Autoverhuur de volgende persoonsgegevens van u doorgeven:

– Naam, adres, postcode en woonplaats

– telefoonnummer, bankrekeningnummer

– legitimatie gegevens

– kenteken van gehuurde auto

Uw persoonsgegevens worden door AZ Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: dat dossier is opgelost.

TRACK & TRACE
De huurauto kan zijn voorzien van een auto- tracking & tracing systeem waarmee de verhuurder wegens een gerechtvaardigd belang (criminaliteitspreventie) de huurauto op afstand kan volgen, relevante data van haar voertuig verzamelt en opslaat. Met dit systeem monitort de verhuurder de tijd en het adres van de vertreklocatie van het gekentekende huurvoertuig en de aankomstlocatie. Maar ook de stationair tijd. De gereden route op een kaart. De gereden snelheid tijdens de rit.
Daarnaast ontvangt de verhuurder wegens een koppeling aan het geofencing hulpmiddel een signaal wanneer het voertuig een door de verhuurder afgebakend gebied in of uit rijdt.
Het systeem is voorzien van een auto alarmsysteem indien het systeem wordt losgekoppeld. Er zit een startonderbreking op, die verhuurder van op afstand kan activeren

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen navolgende (persoons)gegevens verwerkt worden:

– Naam, adres, postcode en woonplaats

– legitimatie gegevens

– kenteken gehuurde auto

-Uw persoonsgegevens worden door AZ Autoverhuur opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: maximaal 7 jaar

Identiteitsdocument huurder
AZ Autoverhuur maakt kopieën van identiteitsdocumenten. Kopieën/scans mogen niet langer worden bewaard dan voor het beoogde doel noodzakelijk is, te weten het doen van aangifte bij het vermoeden van verduistering of diefstal. Het BSN dient bij het maken van een kopie te worden afgeschermd. De pasfoto dient bij het maken van een kopie tevens te worden afgeschermd, tenzij de huurder uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor het maken van een kopie. Indien

AZ Autoverhuur het BSN en/of de pasfoto niet afschermen, dienen zij U er vooraf op te wijzen dat huurders de mogelijkheid hebben het BSN en/of de pasfoto zelf af te schermen.

Zodra de huurder het huurvoertuig veilig retourneert, worden de kopieën teruggegeven of vernietigd.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AZ Autoverhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens AZ Autoverhuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Opmerkingen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op, dit kan via telefoon 0515-820004 of per mail info@azautoverhuur.nl!

Contactgegevens

AZ Autoverhuur

Wolkammersstraat 14-b

8601 VB  Sneek

0515-820004

info@azautoverhuur.nl